Statut i regulamin

Wojewoda nadaje urzędowi wojewódzkiemu statut, który określa:

  • nazwę i siedzibę urzędu;
  • nazwy stanowisk dyrektorów wydziałów; nazwy wydziałów oraz innych komórek organizacyjnych urzędu;
  • zakresy działania wydziałów i innych komórek organizacyjnych urzędu oraz, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią,
  • zakres kompetencji przypisanych określonym w ustawach stanowiskom lub funkcjom urzędowym;
  • nazwy, siedziby i zakresy działania delegatur, inne sprawy istotne dla organizacji i funkcjonowania urzędu.

Wykaz jednostek organizacyjnych podporządkowanych wojewodzie lub przez niego nadzorowanych stanowi załącznik do statutu urzędu wojewódzkiego.

Szczegółową organizację wewnętrzną, zakres działania oraz tryb pracy urzędu określa regulamin.
 
Statut i regulamin urzędu są dostępne na stronie BIP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.