Patronat Wojewody

 
Patronatem Wojewody Lubelskiego lub jego uczestnictwem w Komitecie Honorowym mogą być objęte przedsięwzięcia o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, organizowane na terenie województwa lubelskiego, mające wyjątkowe znaczenie dla województwa, wysoki poziom organizacyjny oraz ustaloną renomę.
 
Objęcie patronatem przez Wojewodę Lubelskiego lub uczestnictwo Wojewody Lubelskiego w Komitecie Honorowym jest wyróżnieniem przedsięwzięcia, podkreślającym jego szczególny charakter i znaczenie.
 
Przyjęcie patronatu lub uczestnictwa w Komitecie Honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.
 
Z wnioskiem o przyznanie patronatu lub uczestnictwa w Komitecie Honorowym występuje organizator lub osoba przez niego upoważniona, składając stosowny wniosek.  Do wniosku należy dołączyć szczegółowy program lub regulamin przedsięwzięcia. Wniosek wraz z załącznikami powinien zostać złożony nie później niż 2 miesiące przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wniosek złożony po tym terminie może nie być rozpatrzony.
 
 
Wniosek może być:

  • przesłany pocztą tradycyjną na adres: Wojewoda Lubelski, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin,
  • przesłany pocztą elektroniczną na adres: wojewoda [at] lublin.uw.gov.pl,
  • przesłany na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej – ePUAP,
  • złożony w Punkcie Obsługi Klienta Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.