Kompetencje Wojewody Lubelskiego

Wojewoda, przy pomocy urzędu wojewódzkiego, wykonuje zadania wynikające
z funkcji:

 • przedstawiciela Rady Ministrów w województwie, tj.:
 1. dostosowywanie do miejscowych warunków celów polityki Rady Ministrów oraz, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach, koordynowanie i kontrolowanie wykonania wynikających stąd zadań;
 2. zapewnianie współdziałania wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie i kierowanie ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków, na zasadach określonych w odrębnych ustawach;
 3. dokonywanie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
 4. wykonywanie i koordynowanie zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania kryzysowego, wynikających z odrębnych ustaw;
 5. przedstawianie Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, projektów dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa;
 6. reprezentowanie Rady Ministrów na uroczystościach państwowych i w czasie oficjalnych wizyt składanych w województwie przez przedstawicieli państw obcych;
 7. współdziałanie z właściwymi organami innych państw oraz międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych, na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych;
 • zwierzchnika rządowej administracji zespolonej w województwie, tj.:
 1. powoływanie i odwoływanie tych organów, chyba że ustawy stanowią inaczej,
 2. zatwierdzanie regulaminów urzędów obsługujących organy rządowej administracji zespolonej, chyba że ustawy stanowią inaczej;
 • organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:
 1. podejmowanie rozstrzygnięć nadzorczych stwierdzających nieważność uchwał i zarządzeń organów tych jednostek,
 2. wskazywanie naruszeń prawa,
 3. wydawanie zarządzeń zastępczych stwierdzających np. wygaśnięcie mandatu radnego lub wójta,
 4. zaskarżanie uchwał i zarządzeń do sądu administracyjnego.
 • organu administracji rządowej w województwie, w tym:
 1. wydawanie Zezwoleń na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD);
 • organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym, w tym;
 1. rozpatrywanie odwołań od decyzji organów pierwszej instancji w trybie kodeksu postępowania administracyjnego, np. pozwoleń na budowę, decyzji wywłaszczeniowych;
 • reprezentanta Skarbu Państwa w zakresie i na zasadach określonych
  w odpowiednich ustawach, w tym:
 1. uczestniczenie w procesach likwidacyjnych i upadłościowych przedsiębiorstw państwowych;
 • jednostki nadrzędnej w stosunku do podporządkowanej jednostki organizacyjnej, tj. Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie.

 
Wojewoda przewodniczy:

 • Wojewódzkiemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego.

 
Wojewoda nadzoruje działalność:

 • Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.