Informacje

Wystąpienie do gmin dotyczące uchwał podejmowanych na podstawie art. 39a ust. 3 Prawa oświatowego

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. wprowadzono nowe brzmienie § 2 w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. poz. 271, z 2004 r. poz. 2376, z 2007 r. poz. 1462 oraz z 2011 r. poz. 308):
"§ 2. Koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:

Ponowne stanowisko organu nadzoru dotyczące uchwał w sprawie programu opieki nad zwierzętami

W związku z pojawiającymi się nadal wadami prawnymi w zakresie sposobu realizacji upoważnienia przyznanego w art. 11a ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572), niniejszym przedstawiam
ponownie poniższe stanowisko.
 

Zgodnie z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt, rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1 tej ustawy, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt (ust. 1).
 

Wystąpienie do jednostek samorządu terytorialnego w sprawie przesyłania uchwał za pośrednictwem platformy e-PUAP

Mając na względzie wdrażanie procesów informatyzacji przepływu informacji pomiędzy urzędami administracji publicznej zwracam się z prośbą o przesyłanie – od 2023 roku - uchwał przedkładanych wojewodzie na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.) oraz art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy e-PUAP.
 

Wystąpienie do gmin i powiatów w sprawie zmiany ustawy o drogach publicznych

Mocą art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.poz. 1768; dalej: ustawa zmieniająca), z dniem 21 września 2022 r. wprowadzone zostały zmiany w art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, ze zm.).
 

Zasiłki celowe dla osób lub rodzin, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (nowe zasady od 20.04.2022 r.)

 
Zasady i tryb udzielania, ze środków budżetu państwa pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla osób lub rodzin, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych noszących znamiona klęski żywiołowej.
 
Istotną zmianę stanowi określenie w części IV ust. 1 Zasad (…)” terminów na sporządzenie i przekazanie:

Komunikat dot. utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Stosownie  do  art.  11  ustawy  z  dnia  28  listopada  2014r.  o  zmianie ustawy o  utrzymaniu czystości i  porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87), dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie m.in. art. 4 oraz art. 6r ust. 3 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zachowują moc na okres na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej – tj. do dnia 31 lipca 2016 r.

Strony