Gospodarka odpadami

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami
wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2\ i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

 

Informacje ogólne

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań
na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych określa się poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane
do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

 

Wyjaśnienie pojęć

Kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych1.

Izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby2.

 

Postępowanie z odpadami

 

Z odpadami wytworzonymi w miejscu kwarantanny lub izolacji przez osoby:
• które były narażone na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2,
• zakażone koronawirusem SARS-CoV-2,
• mające bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2,
• chorych na COVID-19

– należy postępować w sposób opisany w poniższych Wytycznych szczegółowych

 

 

Poradnik postępowania z odpadami powstającymi w izolatoriach instytucjonalnych (zbiorowych), izolatoriach domowych i miejscach kwarantanny.

 

Izolatoria instytucjonalne (zbiorowe).

W związku z wejściem w życie w dniu 28 marca 2020 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. poz. 539), które w załączniku do niniejszego rozporządzenia w dziale I postanowienia ogólne ust. 2 stanowi, iż opiekę zdrowotną w izolatoriach zapewnia podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju leczenie szpitalne oraz mając na uwadze zapis art. 3 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701), który mówi, iż odpadem medycznym jest odpad powstający w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny odpady z izolatorium należy kwalifikować jako odpad medyczny.
Mając na uwadze, iż za wytwórcę odpadów uważa się podmiot świadczący usługę medyczną należy wskazać, że odbiór odpadów medycznych z izolatorium powinien zorganizować szpital, który ma podpisaną umowę z firmą odbierającą odpady medyczne.
Jednocześnie właściciel obiektu na terenie, którego jest zorganizowane izolatorium może zawrzeć umowę cywilnoprawną z danym szpitalem.

 

Izolatoria domowe.

Mając na uwadze, iż odpady z izolatorium należy kwalifikować jako odpad medyczny również te wytwarzane w izolatoriach domowych są odpadami medycznymi.
Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego zawartym w piśmie z dnia 7 kwietnia 2020 r., znak HŚ.NS.541.100.2020.JŁ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po uzyskaniu informacji dotyczącej miejsca pobytu osoby skierowanej do izolatorium indywidualnego niezwłocznie przekazuje ją właściwemu wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta.
Wójt, burmistrz, prezydent miasta organizuje odbiór odpadów z izolatorium indywidualnego przez firmę posiadającą uprawnienia do odbioru odpadów medycznych zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

 

Jest deklaracja ze strony WFOŚiGW w Lublinie na częściową refundację poniesionych kosztów za odbiór odpadów medycznych z izolatorium indywidualnego, wytyczne postępowania zostaną przekazane odrębnym komunikatem.

Informacje dotyczące miejsc odbywania izolacji indywidualnej będą na bieżąco przekazywane do właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

 

Wykaz firm posiadających zezwolenia na odbiór i utylizację odpadów medycznych w tym zawierających wirusa SARS-CoV-2.

1. Utylimed Sp. z o.o. ul. Turystyczna 9, 20-207 Lublin
tel. 81 441 53 08
2. ECO-ABC Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7, 97-400 Bełchatów
tel. 800 200 222
3. Remondis Medison Rzeszów ul. Hetmańska 120, 35-001 Rzeszów
tel. 17 773 55 60
4. EMKA S.A. ul. Jaktorowska 15A, 96-300 Żyrardów
tel. 46 858 09 26
5. SARPI Dąbrowa Górnicza ul. Koksownicza 16, 42-523 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 639 50 00
6. FUH Eko-Top Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów w Łodzi
ul. Mińska 2, 90-001 Łódź
668 465 994

 

Miejsca kwarantanny.

Mając na uwadze, iż osoby znajdujące się w kwarantannie są uważane jako zdrowe to wytwarzane przez nie odpady należy traktować jako komunalne. Postępowanie z odpadami w miejscach kwarantanny powinno być zgodne z obowiązującymi na terenie danej gminy zasadami gospodarki odpadami komunalnymi.
 

ZałącznikWielkość
PDF icon GIS - stanowisko w sprawie odpadów162.28 KB