Deklaracja DOSTĘPNOŚCI

 

 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

 

 

Serwis dostępny jest pod adresem: https://lublin.uw.gov.pl/

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2013 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18.06.2021 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Dostępność cyfrowa

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. W zgodzie z wymogami ustawy o dostępności i standardu WCAG 2.0 (poziom AA), poprawy wymaga obsługa elementów strony, prezentacja materiałów cyfrowych oraz wsparcie czytników ekranu.

 

Wyłączenia

 • liczne pliki DOC, PDF itp.
 • zdjęcia i grafiki nie zawsze posiadają właściwe opisy alternatywne, wyjaśniające co zawiera fotografia (wytyczna WCAG 2.1 1.1.1),
 • filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub wymaganych elementów (wytyczna WCAG 2.1 1.2.2, WCAG 2.1 1.2.5),
 • brak informacji o sytuacjach kryzysowych w języku migowym
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że np. pochodzą z różnych źródeł, są zbyt obszerne, zostały przygotowane przez inne instytucje lub opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • brak w pełni dostosowanej wersji mobilnej strony internetowej
 • strona posiada wersję kontrastową jako ułatwienie dla osób z niepełnosprawnościami

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-07-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Izabela Łopacka – Koordynator do Spraw Dostępności w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie

Adres email: sekbou [at] lublin.uw.gov.pl

Telefon: 81 74 24 571

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

 

W zakresie dostępności architektonicznej:

 

Budynek LUW przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie

 1. Główne wejście do budynku nie jest wolne od barier – do drzwi wejściowych prowadzą schody, przy których jest zainstalowana poręcz.
 2. Można skorzystać z windy prowadzącej bezpośrednio na parter budynku. Dostęp do windy jest od parkingu wewnętrznego. Przy głównym wejściu do budynku jest umieszczona tablica informacyjna.
 3. Przed budynkiem jest wydzielone i oznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 4. Komunikacja pozioma i pionowa są wolne od barier.
 5. W budynku znajduje się winda przystosowana dla osób
 6. z niepełnosprawnością.
 7. Zainstalowane są oznaczenia brajlowskie na drzwiach do pomieszczeń w budynku.
 8. Zapewniony swobodny dostęp do toalety dla osób z niepełnosprawnością.
 9. W budynku jest do dyspozycji wózek inwalidzki (w szatni przy portierni).
 10. Punkt Obsługi Klienta i Biuro Podawcze znajdują się na parterze.

 

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie, ul. Bazylianówka 46

 1. Do budynku dwa wejścia. Wejście główne znajduje się przy ulicy Bazylianówka; wyposażone jest w podjazd oraz krzesło schodowe niwelujące różnice poziomu korytarzy. Wejście boczne znajduje się przy ul. Magnoliowej, od strony parkingu wewnętrznego, które nie jest przystosowane dla osób
 2. z niepełnosprawnością.
 3. Przed budynkiem są wydzielone i oznaczone dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnością.
 4. Zespół zlokalizowany jest na jednym poziomie (wszystkie pomieszczenia znajdują się wzdłuż korytarza)
 5. Nawierzchnia w ciągu komunikacyjnym, pokojach pracowniczych, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, gabinetach lekarskich, pokojach posiedzeń i pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia wykonana jest z materiałów niepowodujących poślizgu.
 6. Korytarz posiada szerokość umożliwiającą swobodną komunikację osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich oraz umożliwiającą swobodne wyminięcie się dwóch osób.
 7. Drzwi wejściowe do pokoi pracowniczych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, gabinetów lekarskich, pokoi posiedzeń i pomieszczeń ogólnego przeznaczenia posiadają szerokość w świetle co najmniej 0,9 m oraz wysokość co najmniej 2 m, bez progów. Skrzydła drzwiowe do ww. pomieszczeń oznakowane są w sposób widoczny i wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników.
 8. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w Zespole jest zapewniona w sposób wizualny (kartki informacyjne)
 9. Możliwe jest wejście osoby z psem asystującym.
 10. Zapewniony swobodny dostęp do toalety dla osób z niepełnosprawnością.

 

Delegatura LUW w Chełmie, Pl. Niepodległości 1

 1. Główne wejście do budynku nie jest wolne od barier – do drzwi wejściowych prowadzą schody.
 2. Przed budynkiem są wydzielone i oznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 3. Przy wejściu głównym znajduje się przystosowany dla osób z niepełnosprawnością podjazd do windy, którą można dojechać do wszystkich kondygnacji budynku.
 4. Mobilny podest obsługiwany przez pracownika ochrony ułatwia dojazd do wszystkich ciągów komunikacyjnych w Urzędzie.
 5. Możliwe jest wejście osoby z psem asystującym.

 

Delegatura LUW w Białej Podlaskiej , ul. Brzeska 41

 1. Główne wejście do budynku nie jest wolne od barier – do drzwi wejściowych prowadzą schody.
 2. Przed budynkiem są wydzielone i oznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 3. Przy wejściu głównym znajduje się przystosowany dla osób z niepełnosprawnością podjazd do windy, którą można dojechać do wszystkich kondygnacji budynku (pomieszczenia delegatury znajdują się na I piętrze budynku, za wyjątkiem biura paszportowego na II piętrze).
 4. Na parterze budynku znajduje się tablica informacyjna o wysokim kontraście liter, która pozwala na łatwe odczytanie informacji o funkcjonowaniu Urzędu.
 5. Możliwe jest wejście osoby z psem asystującym.
 6. Zapewniony swobodny dostęp do toalety dla osób z niepełnosprawnością.

 

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza języka migowego oraz bez potrzeby wcześniejszego zgłaszania tłumacza języka migowego on-line.
 2. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie zapewnia osobom mającym trudności w komunikowaniu się korzystanie:
 • z pomocy osoby „przybranej” w kontaktach z Urzędem,
 • z pomocy wybranego tłumacza: polskiego języka migowego (PJM), systemu języka migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

 

Aby skorzystać z usług Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN lub środków wspierających komunikowanie się), należy co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem złożyć zgłoszenie w wybranej formie:

 • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
 • przesłać pocztą elektroniczną: pok [at] lublin.uw.gov.pl
 • przesłać faksem pod numer 81 74 24 102
 • złożyć wniosek za pośrednictwem platformy ePUAP na adres /luwwlublinie/ezd
 • złożyć wniosek osobiście w Biurze Podawczym Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, parter budynku
 • wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie w Punkcie Obsługi Klienta pod numerem telefonu 81 74 24 100