Akty prawne

Na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach Wojewoda stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące w województwie lub jego części.

W zakresie nieuregulowanym w przepisach powszechnie obowiązujących Wojewoda może wydawać rozporządzenia porządkowe, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia oraz do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
Rozporządzenia porządkowe mogą przewidywać za naruszenie ich przepisów, kary grzywny wymierzane w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888).