Zasady uruchamiania transportu sanitarnego COVID-19

09.11.2021

 
Od dnia 10 listopada 2021 roku od godz. 7.00 koordynację przyjmowania zleceń oraz zlecanie wyjazdów dla wszystkich zespołów transportowych COVID-19 na terenie województwa lubelskiego prowadzi dyspozytornia Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Lublinie.
 
 
Aktualne zasady uruchamiania transportu sanitarnego (zespołu transportowego COVID-19), wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19:
 
1. Zespoły transportu sanitarnego, wpisane do wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które będą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 są przeznaczone do transportu osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, która powinna być hospitalizowana w podmiocie leczniczym, na który został nałożony obowiązek realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, bądź też została skierowana do izolacji domowej lub izolatorium.
 
2. Podmioty lecznicze, w ramach których funkcjonują zespoły transportu sanitarnego, zobowiązane są do przekazania numerów telefonów do właściwego miejscowo dyspozytora transportu sanitarnego COVID-19, którego stanowisko utworzone zostało przez właściwego wojewodę, zwanego dalej „dyspozytorem”.
 
3. Zespoły transportu sanitarnego dysponowane są przez dyspozytora. Informacje o potrzebie zadysponowania takiego zespołu przyjmowane są telefonicznie. 
 
4. Uprawnionymi do zgłoszenia zapotrzebowania na transport osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 są:

  • lekarz POZ, NiŚOZ, AOS,
  • lekarz dyżurny szpitala I poziomu zabezpieczenia COVID-19,
  • lekarz dyżurny szpitala II poziomu zabezpieczenia COVID-19,
  • lekarz zakładu leczniczego, w którym są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne,
  • właściwy miejscowo Powiatowy Inspektor Sanitarny,
  • właściwy miejscowo Wojewódzki Inspektor Sanitarny,
  • konsultanci i lekarze z Centrum Kontaktu DOM (infolinia Domowej Opieki Medycznej),
  • wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego.

 
5. Osoby wymienione pkt. 4, zgłaszają potrzebę zorganizowania transportu sanitarnego bezpośrednio do dyspozytora, który koordynuje i kwalifikuje zgłoszenia do realizacji transportu sanitarnego COVID-19.
 
6. Dyspozytor dysponuje zespół transportu sanitarnego spośród zespołów wpisanych do wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które będą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
 
7. Dyspozytor po zakwalifikowaniu zgłoszenia do realizacji może wystąpić do wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego, który posiada uprawnienia do rezerwacji łóżek dla pacjentów COVID przewożonych transportem sanitarnym COVID-19, o wsparcie w ustaleniu miejsca transportu pacjenta i dokonanie rezerwacji łóżka w szpitalu zlokalizowanym na terenie właściwego mu województwa, z wykorzystaniem aplikacji uw.mz.gov.pl - moduł Ewidencja Łóżek COVID (ELC) oraz w przypadku konieczności organizacji miejsca szpitalnego dla pacjenta COVID na terenie innego województwa.
 
8. Szpital, który samodzielnie, bez udziału dyspozytora, dokona rezerwacji łóżka w innym szpitalu, przekazuje dyspozytorowi, razem ze zgłoszeniem zapotrzebowania na transport sanitarny COVID-19 osoby zakażonej wirusem SARS-CoV-2, informację o rezerwacji łóżka w szpitalu wraz z podaniem numeru rezerwacji, który jest automatycznie generowany z chwilą złożenia rezerwacji w aplikacji uw.mz.gov.pl moduł ELC (Nr rezerwacji identyfikuje: id_szpital /datę rezerwacji/ nr kolejny rezerwacji).
 
WAŻNE!
 
1. Zespoły transportowe COVID-19 NIE MOGĄ BYĆ wykorzystywane do transportu pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2. 
 
2. W przypadku konieczności przetransportowania pacjenta podejrzanego o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, w zależności od miejsca jego pobytu oraz celu transportu, powinien on zostać zrealizowany przy wykorzystaniu:

- Transportu w POZ :
miejsce pobytu/zamieszkania pacjenta → szpital
- Transportu sanitarnego w leczeniu szpitalnym:
szpital → miejsce zamieszkania/pobytu pacjenta,
szpital → szpital (z wyłączeniem wskazań dla ZTM)
- Zespołu transportu medycznego (ZTM):
szpital → szpital.
 
3. W przypadku konieczności transportu pacjenta zakażonego wirusem SARS-CoV-2, spełniającego kryteria kwalifikacji do transportu realizowanego przez zespół transportu medycznego, o których mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 290, z późn. zm.), transport pomiędzy szpitalami włączonymi do systemu zabezpieczenia COVID-19 powinien być zrealizowany przez zespół transportu medycznego.
 

Źródło: Centrala NFZ